Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Продан Василь Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 09.04.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2011 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
21661711
1.4 Місцезнаходження емітента
03057, м. Київ, вулиця О.Довженка, 3
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 455-59-94 (044) 455-59-96
1.6 Електронна поштова адреса емітента
dakk@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці office@dak-print.com.ua в мережі Інтернет 12.04.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
Корпоративного секретаря загальними зборами не призначалося. Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Квартальної фiнансової звiтностi емiтента вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалося. Звiту про стан об"єкта нерухомостi не складалося у зв"язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію ААБ № 261503
Дата державної реєстрації 31.10.2001
Місцезнаходження 03057, м. Київ, вулиця О.Довженка, 3
Статутний капітал (грн.) 294194096.00
Чисельність працівників (чол.) 24
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 58.11 Видання книг, 46.76 Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами, 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100.000
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя
Посадові особи емітента Голова правлiння Продан Василь Васильович, головний бухгалтер Саєнко Оксана Миколаївна. Голова наглядової ради Сулiма Євген Миколайович, заступник голови наглядової ради Єресько Олег Вiкторович, секретар наглядової ради Марченко Андрiй Володимирович, члени наглядової ради Некрасса Iгор Анатолiйович, Стиренко Лiлiя Миколаївна. Голова правлiння Продан Василь Васильович, члени правлiння Полiкарчук Павло Львовiч, Саввiн Сергiй Сергiйович, Карасьова Вiкторiя Валентинiвна, Денисюк Наталiя Миколаїв
Засновники емітента Кабiнет Мiнiстрiв України
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Емiтент не приймав участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй

Основні відомості про випущені акції

Дата реєстрації випуску акцій 12.07.2011
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 373/1/11
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондовому ринку України
Кількість простих іменних акцій (штук) 294194096
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 1.00
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 294194096
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй україни"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул. Б.Гринченка, 3
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 534212
Дата видачі ліцензії 01.07.2010
Міжміський код та телефон (044)230-32-43
Факс (044) 230-32-43
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис НДУ

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання? (далi ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя") утворене вiдповiдно до Указу Президента України вiд 16.09.1998р. № 1033 "Про вдосконалення державного управлiння iнформацiйною сферою", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.11.1998р. № 1870 "Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерної компанiї "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.10.1998р. № 1720 "Про утворення Державної акцiонерної компанiї "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання". ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" утворене з метою пiдвищення ефективностi державного управлiння в системi видавничої пiдготовки, полiграфiчного виконання i розповсюдження друкованої продукцiї. Статутний фонд ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" сформовано за рахунок 100 % пакетiв акцiй 30 акцiонерних товариств, з них: 19 видавничо-полiграфiчних пiдприємств (в тому числi 4 книжковi фабрики), 5 пiдприємств книгорозповсюдження, 3 науково-дослiдницькi установи, 2 пiдприємства матерiально-технiчного забезпечення та 1 спецiалiзоване видавництво. Свою господарчу дiяльнiсть Компанiя проводить у вiдповiдностi зi своїми установчими документами. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод склала 1413 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої прдукцiї (товарiв, робiт, послуг) 826 тис. грн., адмiнiстративнi витрати 346 тис. грн. За результатами дiяльностi за 4 квартал 2011 року було отримано чистого прибутку у сумi 185 тис. грн.

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 11.04.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання" за ЄДРПОУ 21661711
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 11084
Вид економічної діяльності за КВЕД 58.11
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 03057 м. Київ вулиця О.Довженка, 3
Середня кількість працівників 24

Баланс на 01.01.2012

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 2 2
- накопичена амортизація 012 2 2
Незавершені капітальні інвестиції 020 2 155
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 25 22
- первісна вартість 031 138 138
- знос 032 113 116
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 315404 315404
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 315431 315581
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 1 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 74
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 2313 1497
- первісна вартість 161 2313 1497
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 1 0
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 65 63
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 920 514
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 12 2
Усього за розділом II 260 3312 2150
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 318743 317731

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 294194 294194
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 21210 21210
Інший додатковий капітал 330 716 901
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 0 0
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 316120 316305
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2139 924
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 103 92
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 34 27
- з оплати праці 580 75 62
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 272 321
Усього за розділом IV 620 2623 1426
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 318743 317731

Примітки Основнi засоби товариства за залишковою вартiстю складають на початок звiтного перiоду 25 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 22 тис. грн.. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 315404 тис. грн. оборотнi активи товариства всього складають на початок звiтного перiоду 3312 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 2150 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари. роботи. послуги на початок звiтного перiоду складала 2313 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 1497 тис. грн. Статутний капiтал товариства на початок та на кiнець звiтного перiоду складав 294194 тис. грн. Поточнi зобов"язання на початок звiтного перiоду складали 1576 тис. грн.. на кiнець звiтного перiоду 1426 тис. грн.
Керівник В.В. Продан
Головний бухгалтер О.М. Саенко

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1696 9931
Податок на додану вартість 015 283 1655
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1413 8276
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 826 1627
Валовий прибуток:
- прибуток 050 587 6649
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 0 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 346 6086
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 0 0
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 241 563
- збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 1
Інші доходи 130 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 241 564
- збиток 175 0 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 56 153
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 185 411
- збиток 195 0 0
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 185 411
- збиток 225 0 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 48 222
Витрати на оплату праці 240 205 193
Відрахування на соціальні заходи 250 72 69
Амортизація 260 3 3
Інші операційни витрати 270 844 7227
Разом 280 1172 7714


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 264023796.000 264023796.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 264023796.000 264023796.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод склав 1413 тис. грн., за вiдповiдний перiод минулого року 8276 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї за звiтний перiод склала 826 тис. грн, за вiдповiдний перiод- 1627 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод склали 346 тис. грн.. за вiдповiдний перiод - 6086 тис. грн. В результатi дiяльностi товариства за 4 квартал 2011 року отримано чистого прибутку у сумi 185 тис. грн., за вiдповiдний перiод минулого року - 411 тис. грн.
Керівник В.В. Продан
Головний бухгалтер О.М. Саенко

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складалася